Giải pháp Bảo vệ

Làm việc để Đảm bảo Bảo vệ cuộc sống

Cùng nhau cố gắng, chúng ta có thể bảo vệ những tài nguyên quan trọng nhất.

Một trong những thách thức lớn nhất trong những thập kỉ sắp tới sẽ là bảo vệ nhân loại và thế giới chúng ta chung sống một cách thích đáng. DuPont đang làm việc với các khách hàng, đối tác, chính phủ, tổ chức phi chính phủ (NGO), viện hàn lâm và các tổ chức khác để phát triển nhiều loại vật liệu, sản phẩm và giải pháp tư vấn giúp đảm bảo bảo vệ cuộc sống và giữ gìn môi trường của chúng ta.

Từ áo phao cứu nạn và vỏ thép cho xe ô tô đến chất làm lạnh sạch hơn và các giải pháp bền vững, chúng tôi đang làm việc để bảo vệ trái đất và những cư dân yêu quý trên trái đất được an toàn khỏi tổn hại.