Tính bền vững

Giá trị bền vững của chúng tôi

Tính bền vững là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động của chúng tôi - từ việc giảm lượng khí thải trong các hoạt động của mình và tạo ra các giải pháp bền vững hướng tới thị trường cho tới việc giải quyết các thách thức toàn cầu trong tương lai.

Do dân số toàn cầu vẫn không ngừng tăng lên, chúng ta hiện đối mặt với những thách thức chưa từng có trong việc giải quyết một cách bền vững một số vấn đề nan giải nhất của thế giới. Việc đảm bảo lương thực cho thế giới, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ con người cũng như môi trường là những vấn đề quan trọng đòi hỏi phải có sự suy tính lâu dài và sự đổi mới được dẫn dắt bởi khoa học. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một mình chúng tôi không thể thực hiện được điều này. Chúng tôi hợp tác với giới học viện, các chính phủ, các công ty khác và các tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới để cung cấp các cải tiến mang tính khoa học dẫn tới những giải pháp dài hạn, khả thi, bền vững cùng với chuỗi giá trị của chúng tôi.