Chính sách Toàn cầu về Tính riêng tư của Thông tin

Chính sách Toàn cầu về Tính riêng tư của thông tin

Chính sách này xác định cam kết của DuPont trong việc bảo vệ tính riêng tư của thông tin cá nhân được DuPont thu thập hoặc sử dụng trong quá trình tiến hành kinh doanh của DuPont. Phạm vi của Chính sách này bao gồm việc thu thập và sử dụng thông tin của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và thông tin cá nhân khác của bên thứ ba. Trên cơ sở toàn cầu, DuPont sẽ thiết lập và duy trì quy trình kinh doanh tuân thủ chính sách này, đồng thời sẽ buộc công ty con của hãng phải thực hiện như vậy.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân.

DuPont nghiêm túc đề cao quyền riêng tư và cam kết tuân theo mọi yêu cầu pháp luật liên quan đến tính riêng tư của thông tin cá nhân. DuPont sẽ thường xuyên kiểm tra thực tiễn thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hãng nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định.

Chúng tôi cung cấp thông báo về việc thu thập Thông tin Cá nhân.

DuPont sẽ cung cấp thông báo khi thông tin cá nhân được thu thập phù hợp với luật hiện hành. Mọi thông báo sẽ giải thích sự cần thiết đối với thông tin và mô tả cách sử dụng thông tin.

Chúng tôi yêu cầu có sự đồng thuận rõ ràng cho thông tin nhạy cảm/đồng ý tham gia.

Trong phạm vi do luật hiện hành yêu cầu, DuPont sẽ duy trì quy trình nhằm đảm bảo thông tin nhạy cảm được thu thập với sự đồng thuận rõ ràng.

Chúng tôi xử lý và phân phối thông tin đúng như thông báo.

DuPont sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đúng như thông báo đã được cung cấp. Tuy nhiên, DuPont có khả năng quyết định xóa các đặc điểm có thể nhận diện khỏi thông tin cá nhân được thu thập. Thông tin khi đó có thể được sử dụng vì mục đích thống kê, lịch sử, khoa học hoặc các mục đích khác được pháp luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi cung cấp tính bảo mật thông tin.

DuPont sẽ sử dụng các biện pháp thương mại hợp lý để duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân, cũng như bảo vệ tính toàn vẹn của những thông tin đó.

Chúng tôi cung cấp cho các cá nhân cách truy cập và sửa thông tin của họ.

DuPont sẽ duy trì các biện pháp thương mại hợp lý tuân theo luật hiện hành để các cá nhân có quyền truy cập vào những thông tin cá nhân được thu thập của họ, đồng thời, sửa bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc trong trường hợp thông tin của họ bị xóa, nếu có.

Chúng tôi yêu cầu những người khác truy cập vào dữ liệu của DuPont phải tuân thủ luật pháp hiện hành.

DuPont sẽ yêu cầu những người khác nhận được hoặc cung cấp thông tin cá nhân từ hoặc cho DuPont, kể cả những người cam kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phải bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cung cấp cách xử lý khiếu nại.

DuPont sẽ phát hành quy trình trả lời các khiếu nại về những sai lệch tiềm ẩn từ quy trình được phát hành của hãng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân theo yêu cầu của Luật pháp hoặc lệnh tòa.

Khi luật pháp hoặc lệnh tòa cho phép hoặc yêu cầu, DuPont sẽ thu thập, sử dụng, truyền và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân chiếu theo quy trình mà không bắt buộc cung cấp thông báo (ví dụ như liên quan đến các cuộc điều tra về việc thực thi pháp luật).

Chúng tôi sẽ điều chỉnh các quy trình về Nguồn nhân lực theo Chính sách của DuPont.

DuPont sẽ điều chỉnh các quy trình, chính sách, quy định và nguyên tắc về Nguồn nhân lực để tuân thủ Chính sách này.

Cảng An toàn

Trong phạm vi DuPont chứng thực với Chương trình Cảng An toàn Hoa kỳ-Liên minh Châu Âu và Chương trình Cảng An toàn Hoa Kỳ-Thụy Sĩ về việc xử lý thông tin cá nhân nhận được từ các thực thể trong Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ, DuPont sẽ tuân thủ các Quy tắc Cảng An toàn được cung cấp tại www.export.gov/SafeHarbor.

Chúng tôi lưu giữ tính linh hoạt trong việc thay đổi chính sách này.

DuPont bảo lưu quyền chỉnh sửa và cập nhật chính sách này hoặc các thông lệ kinh doanh liên quan vào bất cứ lúc nào.

Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng của chúng tôi đối với Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@dupont.com.

---------

Sửa đổi ngày 15 tháng 3 năm 2012