Thông báo Pháp lý & Điều khoản Sử dụng

Thông báo Pháp lý và Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn. DuPont cung cấp trang web này cho bạn theo các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi tắt là “Điều khoản”). Bạn có thể xem Điều khoản áp dụng cho trang web tại www.dupont.com và tất cả các trang web khác của DuPont trên toàn thế giới (gọi chung là “Trang web”). Trang web (bao gồm nội dung, thiết kế, cấu trúc và giao diện của trang) là tài sản của E. I. du Pont de Nemours và Công ty, được bảo vệ bằng luật bản quyền, thương hiệu và các luật khác về sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không công bằng. Bằng việc sử dụng Trang web đó, bạn đồng ý với những Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào ở đây, vui lòng không sử dụng Trang web. Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản, vui lòng liên hệ với TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG TY.

Quyền riêng tư

Việc sử dụng Trang web này cũng phải tuân theo Tuyên bố Bảo mật của DuPont; tuyên bố này được cung cấp ở đây để bạn tham khảo. Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không bao giờ hoàn toàn bảo mật hoặc an toàn, đồng thời có khả năng thông tin mà bạn gửi hoặc nhận được từ Trang web có thể bị những người khác chặn, kể cả khi có thông báo rằng việc truyền nội dung cụ thể nào đó được mã hóa.

Sửa đổi Điều khoản Sử dụnghyper

DuPont có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này ở mọi lúc mà không thông báo bằng cách cập nhật bài đăng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có các thay đổi đó sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những Điều khoản được thay đổi nêu trên.

Giới hạn Sử dụng Chung

DuPont hoặc bên thứ ba cấp quyền cho DuPont nằm giữ mọi quyền, tác quyền và quyền lợi trong và đối với những nội dung trên trang web này, đó là sản phẩm có bản quyền của DuPont hoặc bên thứ ba nêu trên. DuPont cấp cho bạn giấy phép cá nhân giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để bạn sử dụng và hiển thị các tài liệu trên Trang web này chỉ trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn và chỉ phục vụ cho mục đích tương tác với Trang web này của bạn. Trừ khi được nêu ở đây, bạn không có quyền sao chép, tải xuống, hiển thị, trình diễn, tái tạo, phân phối, sửa đổi, chỉnh sửa, thay thế hoặc cải tiến bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này theo bất kỳ cách nào. Giấy phép giới hạn này sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo cho bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này. Khi chấm dứt, bạn phải xóa và hủy bỏ ngay lập tức mọi tài liệu được in và tải xuống. Bạn không có quyền, tác quyền hoặc quyền lợi nào (đồng thời không có quyền sở hữu bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác) trong hoặc đối với Trang web này hay bất kỳ nội dung nào trên Trang web này.

 

Bạn đồng ý không “làm giả” hoặc “sao chép” Trang web này hay bất kỳ tài liệu nào chứa trên hoặc có thể truy cập được từ Trang web này, trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị dựa trên Internet nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của DuPont. Đồng thời, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ “phần mềm phá hủy trang” hoặc thiết bị tự động, thuật toán hay chương trình nào khác, hay bất kỳ quy trình thủ công tương tự nào, để truy cập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc nội dung trên Trang web này, nhằm tái tạo hoặc làm hỏng cấu trúc điều hướng của Trang web hay để lấy bất kỳ nội dung nào trên Trang web này ngoài dự kiến của DuPont và ngoài những nội dung được cung cấp thông qua Trang web này.

Bạn không được:

(1) tìm cách tấn công, dò tìm mật khẩu hay sử dụng bất kỳ phương tiện phi pháp nào khác để có được quyền truy cập vào,

(2) kiểm tra, quét hoặc thăm dò lỗ hổng bảo mật của, hoặc

(3) dò tìm, tìm cách dò tìm, tra cứu đảo ngược hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về một người dùng khác của Trang web này, tính năng hoặc nội dung bất kỳ trên Trang web này hoặc bất kỳ hệ thống, mạng hoặc máy chủ nào khác của DuPont.

Bạn không được phép sử dụng Trang web này cho mục đích phi pháp hoặc vi phạm những Điều khoản này, để xúi giục hoạt động phi pháp hoặc vi phạm các quyền của DuPont hoặc của những người khác.

DuPont không thường xuyên giám sát các bài đăng hoặc hoạt động khác của bạn trên Trang web nhưng DuPont có quyền làm như vậy. Tuy nhiên, nếu DuPont phát hiện thấy hành vi sử dụng không thích hợp Trang web hay bất kỳ Dịch vụ nào của DuPont thì DuPont sẽ xử lý theo cách mà DuPont cho là phù hợp, theo toàn quyền quyết định của DuPont. Bạn công nhận rằng DuPont sẽ có quyền báo cáo lên các cơ quan chức năng thực thi luật về mọi hành vi có thể bị coi là phi pháp cũng như mọi báo cáo mà DuPont nhận được về những hành vi đó. Khi được yêu cầu, DuPont sẽ hoàn toàn hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong mọi cuộc điều tra về hoạt động bị cáo buộc là phi pháp trên Internet.

Tính sẵn có

DuPont có một số trang web cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và nhiều chức năng khác nhau (gọi chung là “Dịch vụ”) cho các khu vực cụ thể trên khắp thế giới. Các Dịch vụ được cung cấp ở một khu vực có thể khác so với dịch vụ ở những khu vực khác do khả năng cung ứng, luật địa phương hoặc khu vực, tình trạng pháp lý, vận chuyển và các yếu tố cân nhắc khác. DuPont không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào chứng tỏ rằng người dùng ở một khu vực có thể nhận được Dịch vụ ở một khu vực khác và DuPont có thể hủy đơn đặt hàng của một người dùng hoặc chuyển hướng người dùng tới trang web dành cho khu vực của người dùng đó nếu người dùng cố gắng đặt mua Dịch vụ được cung cấp trên một trang web ở một khu vực khác.

Thông tin mà DuPont xuất bản trên Web Toàn cầu có thể chứa tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của DuPont mà DuPont không công bố hoặc cung cấp ở khu vực của bạn. Những tham chiếu đó không ngầm định rằng DuPont dự định công bố những sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó ở khu vực của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến của người liên hệ kinh doanh của DuPont tại địa phương bạn để biết thông tin về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ có thể được cung cấp cho bạn.

Tài khoản và Bảo mật

Một số Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web này có thể yêu cầu bạn đăng ký và thiết lập tên người dùng và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác về tài khoản của bạn, cũng như mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn do bạn không giữ được bí mật thông tin này. Bạn đồng ý thông báo ngay cho DuPont về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hay bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật tài khoản của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với DuPont hoặc các bên khác về hành vi sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc do bạn không giữ được bí mật thông tin tài khoản của mình.

Liên kết

Từ Trang web của DuPont tới các Trang web Bên thứ ba

Trang web này có thể được liên kết tới các trang web khác trên Web Toàn cầu mà DuPont không kiểm soát hoặc duy trì. Những liên kết đó không cấu thành xác nhận của DuPont về bất kỳ trang web nào như vậy. Bạn công nhận rằng DuPont chỉ cung cấp những liên kết này để thuận tiện cho bạn và bạn đồng ý rằng DuPont không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc các liên kết được hiển thị trên những trang web mà bạn liên kết tới. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng DuPont không có trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thư từ liên lạc, chương trình khuyến mại hoặc giao dịch mua hàng nào giữa bạn và chủ sở hữu hay người điều hành trang web đó.

Từ các Trang web Bên thứ ba tới Trang web của DuPont

Bạn được phép liên kết tới các trang web của DuPont với điều kiện:

 • Bạn không điều chỉnh hay tạo ranh giới xung quanh bất kỳ trang web hoặc tài liệu nào trên bất kỳ trang web nào của DuPont hay sử dụng các thủ thuật khác làm thay đổi hình ảnh hiển thị hoặc hình thức của bất kỳ nội dung nào trong bất kỳ trang web nào của DuPont;
 • Bạn không so sánh các sản phẩm hoặc dịch vụ của DuPont với sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh;
 • Bạn không sao chép bất kỳ nội dung nào từ một trang web của DuPont hoặc bất kỳ logo hay thương hiệu nào của DuPont;
 • Bạn không xuyên tạc mối quan hệ của bạn với DuPont;
 • Bạn không ngầm định rằng DuPont phê duyệt hay xác nhận bên liên kết, trang web của bên liên kết hoặc việc cung cấp dịch vụ hay sản phẩm của bên liên kết theo bất kỳ cách nào;
 • Bạn không tạo ấn tượng sai hoặc lệch lạc về DuPont hoặc làm tổn hại tới thiện chí liên quan đến tên và các thương hiệu của DuPont;
 • Trang web được liên kết không chứa nội dung có thể được hiểu là lạm dụng, đe dọa, quấy rối, phỉ báng hoặc xúc phạm, bạo lực quá mức hoặc vi phạm hay khuyến khích người khác vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào; và
 • Trang web được liên kết không chứa nội dung có thể được hiểu là tục tĩu, khiêu dâm hoặc chứa hình ảnh khiêu dâm.

Theo một điều kiện khác nữa để được phép liên kết với các trang web của DuPont, bên liên kết đồng ý rằng DuPont có thể chấm dứt quyền liên kết tới các trang web của DuPont bất cứ lúc nào, theo toàn quyền quyết định của DuPont. Trong trường hợp như vậy, bên liên kết đồng ý xóa ngay lập tức tất cả liên kết tới các trang web của DuPont.

Bằng việc liên kết tới một trang web của DuPont, bên liên kết đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho DuPont cùng các chuyên viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và đối tác kinh doanh của DuPont không bị tổn hại trước và đối với bất kỳ và tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và lệ phí bao gồm (không giới hạn) phí và chi phí biện hộ cho luật sư, phát sinh từ bất kỳ liên kết nào như vậy. DuPont sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, để nêu gương, ngẫu nhiên, để trừng phạt, đặc biệt hay do hậu quả nào liên quan tới việc liên kết hoặc sử dụng liên kết như vậy. DuPont không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về những liên kết như vậy.

Tuyên bố khước từ trách nhiệm Bảo đảm

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web này. Trang web này có thể chứa lỗi hoặc sai sót có thể ảnh hưởng tới chất lượng của các tài liệu trên Trang web. Các tài liệu chưa được DuPont xác minh hoặc xác thực toàn bộ hay từng phần một cách độc lập. DuPont không bảo đảm về tính chính xác hay kịp thời của tài liệu. DuPont không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong tài liệu, cho dù do DuPont hay bên thứ ba cung cấp.

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”, KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO. DUPONT, THAY MẶT CHO CHÍNH DUPONT VÀ MỌI BÊN THỨ BA CUNG CẤP TÀI LIỆU, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CHO TRANG WEB NÀY, KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO LIÊN QUAN TỚI TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CHẤT LƯỢNG, TÍNH PHÙ HỢP, ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY THEO CÁCH NÀO KHÁC, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, ĐỀU BỊ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM QUA TÀI LIỆU NÀY. DUPONT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ MỌI THIỆT HẠI THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HAY DO TRỪNG PHẠT, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI TRANG WEB, BAO GỒM (NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở) VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẠN KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC TRANG WEB, NGAY CẢ KHI DUPONT ĐÃ BIẾT TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

Ngoại lệ đối với công dân EU: NẾU BẠN LÀ CÔNG DÂN THUỘC LIÊN MINH CHÂU ÂU, DUPONT KHÔNG LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA DUPONT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HAY THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SƠ Ý GÂY RA.

Sai sót hoặc Lỗi

Các mô tả, ảnh và tuyên bố khác về sản phẩm trên Trang web này có thể chứa sai sót và lỗi. DuPont không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hay đầy đủ của bất kỳ thông tin nào như vậy.

Ngoài ra, giá cả và khả năng cung ứng sản phẩm trên Trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của DuPont mà không thông báo cho bạn.

DuPont sẽ có quyền từ chối hoặc hủy bỏ mọi đơn hàng đã đặt cho những sản phẩm có giá niêm yết sai. DuPont sẽ có quyền từ chối hoặc hủy bỏ mọi đơn hàng như vậy, cho dù đơn hàng đã được xác nhận hay chưa và thẻ tín dụng của bạn đã bị tính tiền hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính tiền cho giao dịch mua hàng và đơn hàng của bạn bị hủy, DuPont sẽ nhanh chóng trả đúng số tiền đã tính vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn.

Luật Địa phương; Kiểm soát Xuất khẩu

DuPont kiểm soát và điều hành Trang web này từ Hoa Kỳ. Các tài liệu và Dịch vụ trên Trang web này hoàn toàn tuân thủ các luật và quy định của Hoa Kỳ, các luật và quy định đó thỉnh thoảng sẽ quy định việc cấp phép cũng như cung cấp công nghệ và sản phẩm ra nước ngoài, bao gồm Quy định Kiểm soát Xuất khẩu của Hoa Kỳ và mọi điều luật hoặc quy định kế tiếp do Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế hoặc Cục Cấp phép Xuất khẩu ban hành. Việc sửa đổi những tài liệu đó là trái với luật pháp Hoa Kỳ và bị nghiêm cấm. Bạn không được phép cung cấp, gửi, chuyển nhượng hoặc tái xuất khẩu, trực tiếp hay gián tiếp, mọi tài liệu hoặc thông tin thu thập được thông qua sử dụng Trang web cho các nước bị trục xuất hoặc cấm vận hay công dân của những nước đó, và cũng không được sử dụng những tài liệu và thông tin đó cho các hoạt động liên quan tới hạt nhân, vũ khí hóa học hoặc sinh học hay các dự án phóng tên lửa, trừ khi có sự cho phép cụ thể của Chính phủ Hoa Kỳ cho những mục đích như vậy. Bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật xuất khẩu của Hoa Kỳ và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc nhận giấy phép để xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu có thể được yêu cầu.

Nếu bạn sử dụng Trang web này từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn cũng chịu trách nhiệm tuân thủ các luật địa phương hiện hành, kể cả các quy định về xuất nhập khẩu tại địa phương.

Thương hiệu

Logo hình oval của DuPont, DuPont™, khẩu hiệu The miracles of science™ và tất cả các sản phẩm có ký hiệu ™ hoặc ® đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của E. I. du Pont de Nemours và Công ty hoặc công ty con của DuPont. Bạn không được phép sử dụng các thương hiệu của DuPont kết hợp với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ của DuPont.

Đóng góp Ý tưởng

Mặc dù DuPont luôn quan tâm tới các ý tưởng và đề xuất, chúng tôi đã nhận thấy rằng thông thường một ý tưởng hoặc đề xuất chúng tôi nhận được đã có sẵn từ các nguồn khác, kể cả những ấn phẩm hoặc tác phẩm của chính nhân viên của chúng tôi.  Điều này có thể dẫn tới nhầm lẫn về nguồn gốc của ý tưởng hoặc đề xuất.  Vì lý do này, chúng tôi mong rằng bạn chỉ gửi cho chúng tôi những phát minh được cấp bằng sáng chế.  Tuy nhiên, nếu bạn gửi ý tưởng của mình cho DuPont, cũng như mọi thứ bạn có thể nói hoặc viết liên quan đến ý tưởng gửi đi, trừ khi DuPont có thỏa thuận riêng bằng văn bản quy định việc gửi ý tưởng, mọi ý tưởng được gửi cho DuPont hoặc công ty con của DuPont, kể cả ý tưởng về sản phẩm hoặc công nghệ mới, cải tiến hoặc nâng cấp cho các sản phẩm hoặc công nghệ, quy trình, tài liệu, kế hoạch tiếp thị hoặc khuyến mại hiện có, hay tên sản phẩm mới, phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

 • DuPont sẽ không có nghĩa vụ giữ bí mật ý tưởng được gửi hoặc nhận ý tưởng đó trên cơ sở bí mật;
 • DuPont sẽ không có nghĩa vụ kiểm tra ý tưởng được gửi đi hay phản hồi người gửi ý tưởng;
 • Mọi biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với ý tưởng được gửi sẽ hoàn toàn dựa trên luật bảo vệ bản quyền hoặc bằng sáng chế;
 • DuPont sẽ có toàn quyền phán quyết đối với khoản tiền thanh toán, nếu có, cho ý tưởng được gửi;
 • Người gửi ý tưởng đảm bảo rằng mình được phép gửi ý tưởng và ý tưởng gửi đi không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của người gửi đối với chủ sở hữu lao động cũ hoặc hiện tại hay đối với bất kỳ bên nào khác.

Nhận xét về Sản phẩm và Trang web

DuPont hoan nghênh ý kiến nhận xét của bạn về Trang web này và các sản phẩm hiện có của DuPont, miễn là những nhận xét đó nhất quán với đoạn nêu trên. Bạn có thể cung cấp ý kiến nhận xét của mình tại đây hoặc tại những nơi được chỉ định khác trên Trang web này. Mọi ý kiến nhận xét mà bạn cung cấp không phải là thông tin bí mật và DuPont có thể sử dụng chúng không hạn chế.

Luật hiện hành

Ngoại trừ trường hợp bắt buộc áp dụng luật địa phương bất kỳ, mọi hành động liên quan tới những Điều khoản này phải tuân thủ luật của Tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ, không liên quan tới lựa chọn hoặc xung đột về các điều khoản luật của bất kỳ khu vực thuộc quyền tài phán nào. Bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền của các tòa án tại Tiểu bang Delaware để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều khoản này và/hoặc việc bạn sử dụng Trang web.

Hoạt động Trái phép

Việc gửi nội dung tới Trang web này hoặc hành vi sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào chứa trong trang web này có thể vi phạm các luật bản quyền, luật thương hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai, một số điều luật và quy định về thông tin cũng như các luật và quy định hiện hành khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hành động của mình hoặc hành động của bất kỳ người nào sử dụng tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn. Theo đó, bạn sẽ bảo vệ, đảm bảo và giữ cho DuPont cũng như các chuyên viên, giám đốc, nhân viên, công ty con, đại lý, bên cấp phép và đối tác kinh doanh của DuPont không bị tổn hại trước và đối với bất kỳ và tất cả mọi thiệt hại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và lệ phí, bao gồm (không giới hạn) các khoản phí và chi phí bào chữa của luật sư, phải chịu do, phát sinh từ hoặc nhằm mục đích tránh mọi khiếu nại hoặc yêu cầu từ bên thứ ba mà bạn hay bất cứ người nào sử dụng trang web bằng tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn tham gia vào các lĩnh vực đăng tải hoặc ý tưởng gửi đi) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bản quyền © 2013, 2014 DuPont hoặc các công ty con của DuPont. Mọi quyền được bảo lưu. Logo hình oval của DuPont, DuPont™, khẩu hiệu The miracles of science™ và tất cả các sản phẩm có ký hiệu ® hoặc ™ là thương hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký của E. I. du Pont de Nemours và Công ty hoặc công ty con của DuPont.