Tuyên bố bảo mật

sửa đổi Ngày 1 tháng 6 năm 2019

DuPont de Nemours, Inc. và các công ty trực thuộc (gọi chung là "DuPont") đều coi trọng các vấn đề về bảo mật và muốn bạn nắm rõ cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin. Cùng với Chính sách bảo mật thông tin toàn cầu của DuPont. Tuyên bố bảo mật này mô tả những cách làm tốt nhất liên quan đến thông tin mà chúng tôi thu thập qua trang web hoặc ứng dụng di động do DuPont sở hữu và kiểm soát mà bạn đang dùng để truy cập Tuyên bố bảo mật này (lần lượt gọi là "Trang web" và "Ứng dụng"), cũng như trong trường hợp sử dụng ngoại tuyến khi có yêu cầu thông báo về mặt pháp lý. Bằng cách cung cấp Thông tin cá nhân cho DuPont, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện có trong Tuyên bố bảo mật này.

Nếu bạn ứng tuyển qua Trang web, DuPont sẽ sử dụng Thông tin cá nhân bạn cung cấp trên Trung tâm hướng nghiệp do Thông báo bảo mật dành cho ứng viên của DuPont quản lý.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân mà DuPont thu thập

"Thông tin cá nhân" là thông tin xác định danh tính của bạn hoặc liên quan đến bạn với vai trò là một cá nhân có thể nhận dạng.

Thông tin cá nhân bao gồm:

 • Tên;
 • Địa chỉ nhận thư (gồm cả địa chỉ vận chuyển và thanh toán) ;
 • Số điện thoại hoặc số fax;
 • Địa chỉ email;
 • Số thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng;
 • Mã số thuế của Nhà cung cấp hoặc Khách hàng;
 • Số chứng minh nhân dân, chẳng hạn như Số an sinh xã hội;
 • Số ID do Công ty cấp;
 • Ngày sinh;
 • Thông tin tài chính khi bạn đăng ký tín dụng;
 • Thông tin ngân hàng, chẳng hạn như số tài khoản và số định tuyến;
 • Mật khẩu và các câu hỏi/trả lời gợi ý;
 • Lịch sử mua hàng.

DuPont thu thập Thông tin cá nhân khi bạn tham gia nhiều cơ hội mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như:

 • Khi bạn đặt mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, đăng ký tín dụng hay thực hiện yêu cầu;
 • Khi bạn đăng ký mua sản phẩm;
 • Khi bạn gửi phiếu bảo hành;
 • Khi bạn đăng ký đặt mua, tham gia các diễn đàn công nghệ hoặc nhận các thông báo khác qua Trang web hoặc Ứng dụng;
 • Khi bạn tham gia một cuộc thi, chương trình xúc tiến, sự kiện rút thăm trúng thưởng, khảo sát hoặc chương trình xúc tiến khác;
 • Khi bạn tham gia một blog hoặc diễn đàn;
 • Khi chúng tôi thực hiện nghiên cứu thị trường và gặp gỡ bạn ở hội chợ thương mại hoặc một sự kiện khác.

Chúng tôi cần thu thập Thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể không cung cấp được các Dịch vụ nếu bạn không cung cấp thông tin theo yêu cầu. Nếu tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào có liên quan đến những người khác cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi về các Dịch vụ này, bạn phải xác nhận rằng mình có quyền làm vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó theo Tuyên bố bảo mật này.

Chúng tôi có thể kết hợp Thông tin cá nhân của bạn mà mình thu thập được với Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho DuPont thông qua các nguồn khác, chẳng hạn như trong quá trình đăng ký, thắc mắc hoặc các sự kiện tiếp thị về sản phẩm. Chừng nào Thông tin cá nhân còn được kết hợp thì chúng tôi sẽ còn sử dụng thông tin đó tuân theo Tuyên bố bảo mật này.

Cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của mình sử dụng Thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh, bao gồm:

 • Hoàn thành các đơn mua hàng của bạn và phản hồi các yêu cầu và thắc mắc của bạn.

o    Xử lý khoản thanh toán, giao hàng cho bạn, liên lạc với bạn khi có vấn đề về giao dịch mua hàng và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng có liên quan.

o    Gửi cho bạn thông tin quan trọng về Trang web hoặc Ứng dụng, các thay đổi đối với điều khoản, điều kiện và chính sách và/hoặc thông tin quản trị khác của DuPont.

o    Cho phép bạn liên lạc và tương tác với những người khác qua Trang web hoặc Ứng dụng (chẳng hạn như qua blog, bảng tin nhắn, chức năng nhắn tin, chức năng trò chuyện, trang cá nhân hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác). Khi sử dụng chức năng này, bạn cho DuPont biết rằng mình có đủ quyền sử dụng và cung cấp cho DuPont các thông tin về tên, địa chỉ email và tài khoản mạng xã hội của bạn bè mình.

Chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ hợp đồng với bạn và/hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

 • Gửi cho bạn các thông báo qua email, tin nhắn văn bản và các dạng thức liên lạc bằng văn bản hoặc điện tử khác.

Chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ hợp đồng với bạn và/hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách trưng bày sản phẩm và ưu đãi phù hợp với bạn.

o    Để hiểu rõ hơn về bạn và cá nhân hóa các tương tác giữa bạn và chúng tôi.

o    Gửi các thông tin tiếp thị mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm, bao gồm cả thông tin về hội chợ thương mại.

Chúng tôi sẽ tham gia hoạt động này nếu bạn đồng ý hoặc trong trường hợp chúng tôi có lợi ích chính đáng.

 • Cho phép bạn đăng ký tham gia các cuộc thi, diễn đàn công nghệ và các hoạt động khác.

o    Cho phép bạn tham gia các sự kiện rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các chương trình xúc tiến tương tự, cũng như quản lý những hoạt động này. Một số hoạt động nêu trên có các quy tắc bổ sung, trong đó có thể chứa thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn, do đó bạn nên đọc kỹ những quy tắc này.

o    Cho phép bạn đăng ký cũng như tham gia các diễn đàn công nghệ và sự kiện khác với DuPont.

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân theo cách này để quản lý mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc nếu được bạn đồng ý.

 • Hoàn thành các mục đích kinh doanh của DuPont.

o    Đối với việc phân tích dữ liệu, kiểm toán, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải thiện trang web, nâng cấp dịch vụ của DuPont, phát triển các sự kiện tiếp thị và xác định xu hướng sử dụng.

Chúng tôi sẽ tham gia những hoạt động này để quản lý mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, xác định tính hiệu quả của các hoạt động tiếp thị và/hoặc bởi vì chúng tôi có lợi ích chính đáng khi thực hiện hành động này.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân khi thấy cần thiết hoặc phù hợp: (a) để tuân thủ pháp luật hiện hành, bao gồm các luật bên ngoài quốc gia bạn cư trú; (b) để tuân thủ quy trình tố tụng; (c) để phản hồi các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ và cơ quan công quyền, kể cả những yêu cầu bên ngoài quốc gia bạn cư trú; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của DuPont; (e) để bảo vệ các hoạt động vận hành của DuPont; (f) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của DuPont, bảo vệ bạn hoặc những người khác; và (g) để cho phép DuPont tiếp tục các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế tổn thất mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

Cách thức tiết lộ Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ:

DuPont de Nemours, Inc. và công ty trực thuộc tại địa phương liên kết với người mà bạn đang tương tác đều chịu trách nhiệm quản lý Thông tin cá nhân dùng chung.

 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của DuPont.

Các bên thứ ba này cung cấp những dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, phân phối sản phẩm, trang bị cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, dịch vụ khách hàng, dịch vụ chuyển phát thư, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ tương tự khác nhằm hỗ trợ họ trong quá trình cung cấp dịch vụ.

 • Cho các bên thứ ba như đại lý, nhà bán lẻ và nhà phân phối để tạo điều kiện buôn bán và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của DuPont, có thể bao gồm các thông tin tiếp thị phù hợp với lựa chọn của bạn.
 • Cho các nhà tài trợ bên thứ ba trong sự kiện rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các chương trình xúc tiến tương tự.
 • Cho bên thứ ba có thể cấp cho bạn một mức tín dụng để mua sản phẩm hoặc dịch vụ do DuPont cung cấp.
 • Để xác định bạn với bất kỳ ai mà bạn gửi tin nhắn qua Trang web.
 • Cho bên thứ ba trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, mua bán, liên doanh, chuyển nhượng, điều chuyển hoặc hoạt động sắp xếp khác cho toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của DuPont, kể cả những hoạt động liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự nào.
 • Cho các bên thứ ba liên quan đến việc cấp phép, hợp tác phát triển hoặc các sắp xếp tương tự.
 • Do chính bạn, khi tham gia vào các tính năng trên Trang web hoặc Ứng dụng của DuPont để cung cấp cơ hội tương tác với DuPont và những dịch vụ khác (chẳng hạn như blog, bảng tin nhắn, chức năng nhắn tin, chức năng trò chuyện, trang cá nhân hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác).  

Khi sử dụng những tính năng này, bạn cần biết là mọi thông tin gửi đi, kể cả tên, vị trí và địa chỉ email của bạn, đều có thể hiển thị công khai với những người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào bạn chọn gửi thông qua những tính năng này. Ngoài ra, bạn không nên tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nhạy cảm nào (chẳng hạn như thông tin về thẻ tín dụng hoặc sức khỏe) thông qua các tính năng này. Nếu bạn sử dụng các tính năng này, Thông tin cá nhân của bạn có thể lưu lại trên Trang web hoặc Ứng dụng ngay cả sau khi bạn ngừng sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân khi thấy cần thiết hoặc phù hợp: (a) để tuân thủ pháp luật hiện hành, bao gồm các luật bên ngoài quốc gia bạn cư trú; (b) để tuân thủ quy trình tố tụng; (c) để phản hồi các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ và cơ quan công quyền, kể cả những yêu cầu bên ngoài quốc gia bạn cư trú; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của DuPont; (e) để bảo vệ các hoạt động vận hành của DuPont; (f) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của DuPont, bảo vệ bạn hoặc những người khác; và (g) để cho phép DuPont tiếp tục các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế tổn thất mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

THÔNG TIN KHÁC

Thông tin khác mà chúng tôi thu thập

"Thông tin khác" là bất kỳ thông tin nào không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc liên quan đến bạn với vai trò là một cá nhân có thể nhận dạng.

Thông tin khác bao gồm:

 • Thông tin về trình duyệt;
 • Thông tin thu thập được qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác;
 • Thông tin nhân khẩu học và thông tin khác do bạn cung cấp;
 • Thông tin tổng hợp;
 • Vị trí thực tế.

Cách chúng tôi thu thập thông tin khác

DuPont và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của DuPont có thể thu thập Thông tin khác theo nhiều cách, bao gồm:

 • Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng.

Hầu hết các trình duyệt và thiết bị đều thu thập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như địa chỉ Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC), loại máy tính, độ phân giải màn hình, phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị và dòng máy cũng như loại và phiên bản trình duyệt Internet.

 • Thông qua việc bạn sử dụng một Ứng dụng.

Khi bạn tải xuống và sử dụng một Ứng dụng, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể dựa vào số thiết bị của bạn để theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Ứng dụng, như vị trí của bạn, hoặc ngày giờ Ứng dụng trên thiết bị của bạn truy cập vào các máy chủ của chúng tôi, cũng như những thông tin và tệp nào đã được tải xuống Ứng dụng.

·         Thông qua việc bạn sử dụng một Ứng dụng, phương tiện hoặc thiết bị đã được kết nối, bao gồm các phương tiện vận hành tự động.

Vị trí thực tế của thiết bị và ngày giờ kết nối được vệ tinh, tháp điện thoại di động, tín hiệu Wi-Fi hoặc các công nghệ khác thu thập. Chúng tôi có thể sử dụng vị trí thực tế của thiết bị để cung cấp cho bạn nội dung và dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên vị trí đó. Trong một số trường hợp, bạn có quyền cho phép hoặc từ chối những mục đích sử dụng này và/hoặc chia sẻ vị trí thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu bạn làm vậy, chúng tôi và/hoặc các đối tác của mình không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa hiện hành.

Thông tin về hoạt động nông nghiệp của bạn có thể được thu thập bao gồm nhưng không giới hạn đối với, các dữ liệu cụ thể về ngành như tọa độ GPS, loại đất, biểu đồ độ ẩm, sản lượng, các sản phẩm đã dùng, quan trắc nông học, thực tiễn quản lý và các sản phẩm đầu vào như thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và phân bón.

 • Từ bạn.

Thông tin về vị trí của bạn và các thông tin khác, chẳng hạn như phương thức liên hệ mà bạn hay dùng, sẽ được thu thập khi bạn tình nguyện cung cấp thông tin này. Trừ khi được kết hợp với Thông tin cá nhân, thông tin này sẽ không nhận dạng cá nhân bạn hay bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng.

 • Bằng thông tin tổng hợp.

Thông tin cá nhân tổng hợp không nhận dạng cá nhân bạn hay bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân để tính phần trăm người dùng DuPont có mã vùng điện thoại cụ thể.

Vui lòng đọc Chính sách cookie của chúng tôi để tìm hiểu cách thức chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của mình sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để cung cấp cho bạn các quảng cáo dựa trên sở thích.

Cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin khác

Do Thông tin khác không nhận dạng cá nhân bạn, nên chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin khác cho mọi mục đích. Nếu phải xem Thông tin khác như Thông tin cá nhân theo luật hiện hành, thì chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân như được trình bày chi tiết trong Tuyên bố bảo mật này.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ kết hợp Thông tin khác với Thông tin cá nhân, chẳng hạn như ghép tên bạn với vị trí địa lý của bạn. Nếu chúng tôi kết hợp bất kỳ Thông tin khác nào với Thông tin cá nhân, chẳng hạn như kết hợp thông tin bạn cung cấp khi đăng ký với Thông tin khác để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị cá nhân hóa được nhắm mục tiêu, thì thông tin kết hợp này sẽ được DuPont xem như Thông tin cá nhân.

ĐỊA CHỈ IP

"Địa chỉ IP" là số mà Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tự động gán cho máy tính mà bạn đang sử dụng.

Cách chúng tôi thu thập Địa chỉ IP

Địa chỉ IP được xác định và ghi tự động vào các tệp nhật ký trên máy chủ của DuPont bất cứ khi nào người dùng truy cập vào Trang web, bao gồm cả ngày giờ truy cập và (các) trang đã truy cập. Thu thập Địa chỉ IP là quy trình thường diễn ra trên Internet và được nhiều trang web tiến hành tự động.

Cách DuPont sử dụng và tiết lộ Địa chỉ IP

DuPont sử dụng Địa chỉ IP cho các mục đích như tính mức độ sử dụng Trang web, giúp chẩn đoán các vấn đề về máy chủ, quản trị Trang web và trình bày nội dung phù hợp với quốc gia của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ Địa chỉ IP cho tất cả các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng, ngoại trừ trường hợp chúng tôi được yêu cầu thực hiện theo luật pháp hiện hành, thì chúng tôi xem Địa chỉ IP, các tệp nhật ký trên máy chủ và thông tin liên quan như Thông tin khác.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Tuyên bố bảo mật này không giải quyết, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về, vấn đề bảo mật, thông tin hoặc các cách làm khác của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành trang web bất kỳ mà Trang web hoặc Ứng dụng có chứa liên kết tới đó. Việc đưa liên kết lên Trang web hoặc Ứng dụng không có nghĩa là DuPont chấp thuận trang web được liên kết đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm thu thập, sử dụng, tiết lộ thông tin hoặc các chính sách hoặc biện pháp bảo mật của bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị nào, bao gồm liên quan đến mọi Thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc kết nối với Ứng dụng.

KHÔNG THEO DÕI

DuPont hiện không phản hồi các tín hiệu không-theo-dõi trình duyệt.

BẢO MẬT

DuPont sử dụng các biện pháp quản trị, kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ Thông tin cá nhân thuộc quyền kiểm soát của DuPont. Rất tiếc, chúng tôi không thể đảm bảo quá trình truyền dữ liệu qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu diễn ra an toàn tuyệt đối. Nếu bạn nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng tương tác giữa bạn với DuPont không còn an toàn nữa, hãy lập tức thông báo cho chúng tôi vấn đề này bằng mọi cách được mô tả trong phần "Liên hệ với DuPont" dưới đây.

LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP

Các lựa chọn bạn có đối với việc DuPont sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn

DuPont cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Bằng cách liên hệ với Trung tâm quản lý truy vấn, bạn có thể chọn không nhận các tin nhắn tiếp thị điện tử trong tương lai và yêu cầu chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không có liên kết cho mục đích tiếp thị của họ.

Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ (các) yêu cầu của bạn ngay khi có thể. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận tin nhắn liên quan đến việc tiếp thị từ DuPont, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn quản trị quan trọng và bạn không thể bỏ chọn việc nhận các tin nhắn loại này.

Cách bạn truy cập, thay đổi hoặc giữ kín Thông tin cá nhân của mình

Nếu bạn muốn yêu cầu xem xét, sửa chữa, cập nhật, giữ kín hoặc xóa, hoặc phản đối, nghiêm cấm hoặc hạn chế DuPont sử dụng, Thông tin cá nhân của bạn mà trước đây bạn đã cung cấp cho DuPont, hoặc nếu bạn muốn yêu cầu nhận bản mềm Thông tin cá nhân của mình để chuyển cho công ty khác (trong phạm vi bạn được cấp đủ thẩm quyền để chuyển dữ liệu theo luật pháp hiện hành) thì bạn có thể liên hệ với Trung tâm quản lý truy vấn.

Trong yêu cầu của mình, vui lòng chỉ rõ thông tin nào bạn muốn thay đổi, liệu bạn muốn ẩn Thông tin cá nhân của mình khỏi cơ sở dữ liệu của DuPont hay là cho DuPont biết mức giới hạn bạn mong muốn khi cho phép DuPont sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của bạn ngay khi có thể.

THỜI HẠN LƯU GIỮ

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Tuyên bố bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép lưu giữ lâu hơn.

Các tiêu chí dùng để xác định thời hạn lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

·         Khoảng thời gian chúng tôi hiện có mối quan hệ hợp đồng với bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn yêu cầu;

·         Liệu chúng tôi có phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý nào (chẳng hạn như một số luật nhất định yêu cầu chúng tôi lưu giữ bản ghi giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định rồi mới được phép xóa đi); hoặc

·         Liệu có nên lưu giữ khi xét đến địa vị pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến các quy chế hiện hành về hạn chế, tranh chấp hoặc điều tra pháp lý).

VIỆC TRẺ EM SỬ DỤNG TRANG WEB

DuPont cam kết bảo vệ các nhu cầu về quyền riêng tư của trẻ em và cũng khuyến khích các bậc phụ huynh, người giám hộ thực hiện vai trò chủ động trong các hoạt động trực tuyến của con trẻ. DuPont không nhắm mục tiêu Trang web hoặc Ứng dụng đến trẻ em dưới mười sáu (16) tuổi hoặc cố ý thu thập Thông tin cá nhân của trẻ em cho mục đích bán sản phẩm hoặc dịch vụ. DuPont có tham gia vào việc lựa chọn các chương trình giáo dục như nhận thức về khoa học và môi trường, nhằm hỗ trợ các trường học và cộng đồng.

TRUYỀN DỮ LIỆU QUA BIÊN GIỚI

Thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào có cơ sở của chúng tôi, hoặc nơi chúng tôi kết nối với nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả Hoa Kỳ, quốc gia có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác biệt so với quốc gia của bạn.

Nếu bạn cư trú ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA): Một số quốc gia không thuộc khu vực EEA được Ủy ban Châu Âu (EC) công nhận là cung cấp được mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ theo các tiêu chuẩn của EEA (xem danh sách các quốc gia đầy đủ). Đối với hoạt động truyền dữ liệu từ khu vực EEA đến các quốc gia không được xem là đủ điều kiện, chúng tôi đã thiết lập các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được EC thông qua để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể nhận được bản sao các biện pháp này bằng cách "Liên hệ với DuPont" (xem bên dưới).

THÔNG TIN NHẠY CẢM

Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho DuPont, cũng như không tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nhạy cảm nào (chẳng hạn như thông tin về nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc đức tin khác, thông tin sức khỏe, tiền án tiền sự hoặc tư cách hội viên công đoàn) trên hoặc thông qua Trang web hoặc Ứng dụng hay cho DuPont.

CÁC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI TUYÊN BỐ BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố bảo mật này. Xem chú thích "CẬP NHẬT LẦN CUỐI" ở đầu trang này để xem lần gần đây nhất Tuyên bố bảo mật này được sửa đổi là khi nào. Mọi thay đổi đối với Tuyên bố bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Tuyên bố bảo mật đã sửa đổi trên Trang web hoặc Ứng dụng. Khi bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng tuân theo những thay đổi này cũng có nghĩa là bạn chấp nhận bản Tuyên bố bảo mật đã sửa đổi.

LIÊN HỆ VỚI DUPONT

Nếu bạn có thắc mắc về Tuyên Bố Bảo Mật này, liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu yêu cầu quyền riêng tư trên web, số điện thoại, hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

DuPont Contact Center

Building A,
The New Bund World Trade Center (Phase I),
No. 4 Lane 255 Dong Yu Road,
Pudong New District,
Shanghai, 200126

+400 885 1888

THÔNG TIN BỔ SUNG ĐỐI VỚI KHU VỰC EEA

Tại khu vực EEA, bạn có thể đệ đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu dành cho quốc gia hoặc khu vực của bạn, hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành bị cáo buộc. Danh sách các cơ quan bảo vệ dữ liệu có sẵn trên trang web của Ủy ban Châu Âu.